โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียนนักเรียน
แบบส่งตัวนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน พฐ.19,บค.20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.67 KB 1
แบบแจ้งจำหน่ายนักเรียน บค.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 1
ใบสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.01 KB 1
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.91 KB 2
แบบขอนำนักเรียนฝึกซ้อมทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.09 KB 7
ฝ่ายงานงบประมาณ
7131 แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาลใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 1
เอกสารไปราชการ - ขอเบิกค่าใช้จ่ายคนเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.95 KB 1
เอกสารไปราชการ - ขอเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 117.35 KB 1
เอกสารไปราชการ - ขอใช้รถส่วนบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.36 KB 1
ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 0
บันทึกการยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.89 KB 2