โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานทะเบียนนักเรียน
แบบส่งตัวนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน พฐ.19,บค.20 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.67 KB 3
แบบแจ้งจำหน่ายนักเรียน บค.21 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.73 KB 4
ใบสมัครนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.01 KB 3
ฝ่ายงานบริหารวิชาการ
แบบรายงานการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.91 KB 14
แบบขอนำนักเรียนเรียนเพิ่มเติม / ฝึกซ้อมทักษะวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.8 KB 12
ฝ่ายงานงบประมาณ
7131 แบบขอเบิกค่ารักษาพยาบาลใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66 KB 3
เอกสารไปราชการ - ขอเบิกค่าใช้จ่ายคนเดียว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.88 KB 5
เอกสารไปราชการ - ขอเบิกค่าใช้จ่ายเป็นคณะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.26 KB 3
เอกสารไปราชการ - แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.66 KB 14
ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและแผนงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 13
บันทึกการยืมพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.89 KB 14