โรงเรียนบ้านเหล่า
139 หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054886322
YouTube กิจกรรม
นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า ปีการศึกษา 2565
โครงงานยุวกาชาดสุขภาพดีมีความสุขสนุกกับการทำงานเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2563
โครงการสร้างจิตสำนึกดีฯ การจัดการขยะ ของโรงเรียนบ้านเหล่า
โครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
โครงงานคุณธรรม "ลดพุง ลดโรค บริโภคให้พอดี" โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1